Gladiator

Matthew dobrich 2015 14 10 still from gladiator 7

Photo study from the movie, Gladiator.